Neden Arge ya da Tasarım Merkezi Birimi Oluşturmalısınız ?

Neden Arge ya da Tasarım Merkezi Birimi Oluşturmalısınız ?

Arge Merkezi

Ar-Ge Merkezi: Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birimşeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
 • En az 15 tamzaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdameden,
 • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan

birimi ifade etmektedir.

 

Tasarım Merkezi

Tasarım Merkezi: Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )

 • Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan
 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birimşeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
 • En az 10 tamzaman eşdeğer tasarımpersoneli istihdameden,
 • Yeterli tasarımbirikimi ve yeteneği olan

birimi ifade etmektedir.

 

Faydalar

 • İnsan kaynağı maliyetlerinde %25 fayda
 • Toplam Ar-Ge yatırımlarında %20 fayda
 • GümrükVergisi İstisnası (Yeni)
 • Doğru proje kurgusu ile kendini finanse eden bir Ar-Ge oluşumu…

 

AR-GE/ TASARIM MERKEZİNİN AVANTAJLARI

 • Ar-Ge harcamaları için %30-35’lik bir ek finansman kaynağı yaratılması
 • Vergisel avantajların sadece devlet destekli projeler ile sınırlanmaması ve şirket genelindeki tüm yeni tasarım, geliştirme ve uyarlama çalışmalarının bu teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi
 • Devlet destekli projelerin (TÜBİTAKSAN-TEZ) daha kolay alınabilmesi ve hibe miktarlarının artması
 • Prestij ve daha nitelikli insan kaynağına erişim

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Vergi Teşvikleri ve Hibeler

 • Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve Tasarım Projeleri için (Bakanlık veya Kamu Kaynakları onaylı) ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan ve bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve işlemler damga vergisi ve harçtan muaftır
 • Temel bilimler alanından en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdameden Ar-Ge Merkezleri bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari brüt ücretlik kısmı 2 yıl boyunca BilimTeknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından karşılanır. Sağlanacak destek eşdeğer sayısına göre aylık olarak %10’nu geçmeyecektir.

 

Siparişe Dayalı Ar-Ge

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım çalışmalarında, yapılan harcamaların %50si Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tarafından diğer %50’si ise siparişi veren kurumlar vergisi mükellefi tarafından indirime konu edilebilir.
 • Sipariş verenler, Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kağıtlara ait damga vergisi dışındaki teşvik ve istisnalardan yararlanamaz. (Diğer kamu destekleri)

 

Dışarıda Geçirilen Sürelerin Ar-Ge Teşviğine Eklenmesi

 1. Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları
 2. Diğer Ar-Ge ve tasarımmerkezlerinde yapılan çalışmalar
 3. Saha Araştırması
 4. Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler
 5. Projede görev alan personel ile sınırlı kalmak kaydı ile

bilimsel içerikteki etkinlikler

 

Performansa Dayalı Ek Ar-Ge Teşvikleri

Aşağıdaki performans kriterlerinde yıllık olarak %20’lik artış sağlayan Ar-Ge Merkezlerinde bir önceki yılın Ar-Ge harcamalarının %50si 2. yıl Harcamalarına eklenerek indirim konusu yapılabilecektir.

 1. Ar-Ge veya tasarımharcamasının toplamciro içindeki payı
 2. Tescil edilen ulusal ve uluslararası patent sayısı
 3. Uluslararası destekli proje sayısı
 4. Lisanüstü dereceli araştırmacı sayısının toplamAr-Ge personeli sayısına oranı
 5. Toplam araştırmacı sayısının toplamAr-Ge personeli sayısına oranı
 6. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplamciroya oranı

 

Kapsama Giren Ar-Ge Harcamalar

 • İlk madde malzeme giderleri (stok kullanımı dahil)
 • Amortismanlar (Ar-Ge için alınan ekipmanlar)
 • Personel giderleri
 • Vergi ve harçlar
 • Genel giderler (kira, bakım-onarım, su, enerji, haberleşme, nakliye)- Bu giderler için ayrı sayaç, sözleşme ve faturalama mecburiyeti bulunmaktadır.
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (Proje toplam harcamasının %50sini geçmemek kaydı ile)

 

!!!  Navaltek, müşterilerinin Arge Merkezi ya da Tasarım Merkezi birimleri kurmalarına yönelik danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. !!!

 

Comments for this post are closed.